Udviklingscenter

Grise i græs

Udviklingscentret for Husdyr på Friland ejes i fællesskab af Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse.

Udviklingscentret er et selskab som er etableret med det ene formål at iværksætte en udvikling af nye systemer til produktion af husdyr på friland (herunder i første omgang frilandsgrise), at gøre produktionsformen mere attraktiv for nye frilandsproducenter, at udbrede kendskabet bedst muligt til frilandsgrise m.v. samt at øge dyrevelfærden og hensynet til miljøet.

Udviklingscentret har kontrakt med Risbjerg Landbrug ved Haarby på Fyn, som har en økologisk svinebesætning. Besætningen benyttes til udvikling og demonstration. Der kan aftales besøg på gården.

Besøg Udviklingscenterets hjemmeside
Besøg Frilands hjemmeside
Besøg Risbjergs hjemmeside

Læs om projektet Effektivisering og forbedring af produktionssystemer til frilands- og økologisk svineproduktion, som er støttet af Svineafgiftsfonden (SAF) herunder:

Projekter

farehytteUdvikling af en ny farehytte til søer på friland

Dyrenes Beskyttelse fik i 2008, 2009 og 2010 bevilget penge fra Svineafgiftsfonden (SAF) til projektet "Effektivisering og forbedring af produktionssystemer til frilands- og økologisk svine-produktion". Projektbevillingen blev i 2009 overført til Udviklingscenter for Husdyr på Friland, og der er samlet bevilget 3,2 mio. kroner til projektet. Projektperioden udløb med udgangen af 2010, og projektets endelige resultater offentliggøres i løbet af 1. kvartal af 2011. 
Projektet har haft ophæng i en styregruppe bestående af repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelse, Friland A/S, Økologisk Landsforening, Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Landbrug, sektor for Økologi og Aarhus Universitet (Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet).

Kort resumé af projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at iværksætte en videreudvikling af systemer og ny teknologi til produktion af frilands- og økologiske grise, at gøre produktionsformen mere effektiv og attraktiv for nye producenter, at øge dyrevelfærden og hensynet til miljøet samt at forbedre det faglige grundlag for rådgivningen.

Projektet består af flg. tre delprojekter: 

1. Udvikling af nye funktionelle farehytte
Designet af hytter til søer, som går på friland, har stort set ikke forandret sig de sidste 15 år. De forskellige uhensigtsmæssige forhold ved det eksisterende hyttedesign har negativ indflydelse på søernes og pattegrisenes velfærd, herunder pattegrisedødeligheden, og derfor skal hyttedesignet forbedres under delprojekt 1. Der skal designes og afprøves 3-4 forskellige testvarianter. I det endelige hyttedesign skal der tages hensyn til materialer, udseende og pris for at optimere nytteværdien og for at få en æstetisk hytte, der samtidig er let at producere.

2. Optimering af staldsystemer med udearealer til smågrise og slagtesvin
På trods af at mange frilandsproducenter har eksperimenteret med en lang række forskellige staldsystemer, som opfylder kravene til frilands- og økologisk svineproduktion, findes der endnu ingen konkrete anbefalinger til det optimale staldsystem og udeareal. Der er behov for konkrete afprøvninger af forskellige løsninger. I delprojekt 2 skal der derfor afprøves forbedrende tiltag i 2-3 eksisterende staldanlæg. ”Best practice” skal implementeres i mindste ét nyt staldanlæg, som herefter monitoreres, forbedres og afrapporteres.

3. Optimering af sundheden
Medicinforbruget i besætninger med frilands- og økologisk svineproduktion er generelt meget lavt. Den væsentligste årsag til, at der anvendes medicin, er regional tarmbetændelse, Lawsonia, som traditionelt behandles med antibiotika. En sygdom som tarmbetændelse er uløselig forbundet med dårlig velfærd, men forskning har vist, at fodring med den inulinholdige cikorierod reducerer mængden af lawsoniabakterier i grisenes tarmsystem. I delprojekt 3 skal der gennemføres afprøvninger med fodringsmæssige ændringer i to frilands-/økologiske besætninger, som oplever problemer med Lawsonia. Der tages udgangspunkt i de erfaringer, der er allerede nu er til rådighed fra forsøg med inulinholdige fodermidlers effekt på Lawsonia.

Alle tre delprojekter er gennemført i regi af Videncenter for Svineproduktion, Den Rullende Afprøvning, som også har varetaget projektledelsen. Der har desuden været ansat en projektmedarbejder i Økologisk Landsforening som rådgiver for både frilands- og økologiske svineproducenter.

Tidsplan
Projektet startede i oktober 2008, og udløb med udgangen af 2010. Resultaterne er pt ved at blive analyseret, og projektets endelige resultater offentliggøres i løbet af 1. kvartal 2011. 

Offentliggørelse
Resultaterne fra projektet er løbende blevet offentliggjort gennem meddelelser, artikler, afholdelse af  temadag samt i forbindelse med kongres for svineproducenter.

Kontaktperson
Pernille Fraas Johnsen, e-mail: pfj@dyrenesbeskyttelse.dk, tlf.: 33 28 70 52

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Balder

Giv dyr som hvalpen Balder en lys fremtid

Hver en krone gør en forskel