Dyreværnssager

Kat dyreværnssag

Dyrenes Beskyttelse tager hånd om mishandlede og vanrøgtede dyr.

Vanrøgt kan for eksempel bestå i uforsvarlig behandling og manglende pasning og pleje, eller mangel på forståelse og respekt for dyrets natur. Det kan også vise sig ved utilstrækkeligt foder og vand. Måske bliver dyret efterladt inden døre i flere dage, eller lukket ud i lange perioder uden mulighed for at komme ind igen.

Både mindre familiedyr som kat og hund, og større udegående dyr som får, geder, heste og kvæg kan være udsat for vanrøgt. Ved vanrøgt kan dyret lide voldsom fysisk eller psykisk overlast.

Vanrøgt kan i yderste konsekvens betyde en pinefuld død for dyret.

Dyrenes Beskyttelse tager alle henvendelser om vanrøgt alvorligt, og henholder sig i alle dyreværnssager til Dyreværnslovens § 1 og 2:

"Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer."


Hvad skyldes vanrøgt?

Vanrøgt skyldes ofte manglende viden om dyrets behov og adfærd, sociale problemer eller ligegyldighed fra ejerens side. I de fleste tilfælde kan der rettes op på vanrøgt, og dyret kan få et bedre liv. Det er dog langtfra alle dyr der slipper uden mén. Konsekvensen af vanrøgt kan være, at dyrene bliver syge og må aflives, eller ændrer karakter og adfærd.

Hvad gør Dyrenes Beskyttelse ved vanrøgt?

Har du kendskab til at et dyr bliver vanrøgtet, kan du kontakte Dyrenes Vagtcentral på tlf.: 1812 eller en af Dyrenes Beskyttelses kredsformænd. Kredsformanden vil vurdere og tage stilling til sagen, og eventuelt tage ud og snakke med ejeren af dyret. Under alle omstændigheder vil Dyrenes Beskyttelse følge op på sagen, og se om aftalen efterleves.

Vores grundholdning er, at vi når længst gennem dialog. Der laves i de fleste tilfælde en aftale om at rette op på problemet med det samme. Når forholdene er bragt i orden, afsluttes sagen. Langt de fleste dyreværnssager løses i mindelighed.

Er dialog udelukket, eller overholder ejeren af dyret ikke aftalen, går sagen videre til Dyrenes Beskyttelses dyreværnsinspektører. Dyrenes Beskyttelse er ingen myndighed, men kan akut tage kontakt til en myndighed og foretage en politianmeldelse. Hvert år håndterer Dyrenes Beskyttelse over 4000 dyreværnssager.

Sociale sager
Dyr i nød og mennesker i social og/eller mental nød hænger nøje sammen. F.eks. var social og/eller mental nød den direkte årsag til vanrøgt af dyr i 22 % af alle dyreværnssager i 2010. Derfor er Dyrenes Beskyttelse involveret i en lang række sociale initiativer, der alle har til formål at forebygge eller hjælpe nødstedte dyr ved at hjælpe de mennesker, der ejer eller har ansvar for dyret eller dyrene. For at redde dyr arbejder vi altså også med at redde/hjælpe mennesker.

Hjemløses hunde

Dyrenes Beskyttelse har et samarbejde med Projekt Udenfor, der tager sig af de hjemløse i København. De hjemløse er generelt set fantastisk gode ved deres dyr og langt de fleste hjemløse er også afhængige af deres dyr men har selvsagt problemer med at betale for deres dyrlægebehandlinger. Her hjælper Dyrenes Beskyttelse med at stille medicin til rådighed for de dyrlæger, der er tilknyttet Projekt Udenfor, ligesom vi yder tilskud til nødvendige operationer, der kræver klinik- eller hospitalsfaciliteter.

Mennesker på krisecentre

Hvis et menneske kommer på krisecenter, eller et enligt menneske kommer i fængsel eller bliver akut indlagt på hospitalet, har Dyrenes Beskyttelse mulighed for at sørge for, at deres husdyr anbringes på et af vores internater i mellemtiden. Hvis dette menneske er ubemidlet, kan Dyrenes Beskyttelse betale for opholdet en i hvert enkelt tilfælde fastsat periode, og viser det sig, at forløbet ender fatalt, overtager vi det videre ansvar for dyret.

Forskning i forebyggelse af dyreværnssager

Der er for øjeblikket tre Ph.d.-projekter i gang, der skal forsøge at finde målbare redskaber til at forudsige, hvor risikoen for store dyreværnssager i landbruget er størst. De to studier foregår på Landbohøjskolen (KU.LIFE) og det tredje foregår på Socialforskningsinstituttet. I alle tre studier deltager Dyrenes Beskyttelse i de grupper, der leverer baggrundsviden.

Hjælp
dyrene

Når du støtter Dyrenes Beskyttelse bakker du op om vores vigtige arbejde med bl.a. dyreambulancer, internater, dyreværnsarbejde og vores store politiske arbejde for dyrs velfærd...

Læs mere

Stop Lange Dyretransporter 2

Dyrene lider stadig

Stop lange dyretransporter